De stichting

Wij zijn opgericht als stichting (juni 2017) zonder winstoogmerk.

Naam: Stichting ‘t Wylde Leren
RSIN: 857644014
KVK: 68910657
Willem de Zwijgerlaan 41
2252 VP Voorschoten
info@wyldeleren.eu
06-27316204

Doelstelling

We hebben als statutaire doelstelling:
Het bieden van leerervaringen als vorm van onderwijs aan groepen jongeren in een natuurlijke omgeving, ten behoeve van hun persoonlijke, sociale en maatschappelijke ontwikkeling, zulks in de ruimste zin van het woord, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
» het (laten) ontwikkelen, samenstellen en uitvoeren van hoogwaardige
leergangen, methodes, programma’s en materiaal voor onderwijs en
trainingen in een natuurlijke omgeving;
» het (laten) zorgdragen voor faciliteiten/voorzieningen;
» het (laten) aantrekken en opleiden van docenten, begeleiders en andere
deskundigen;
» het bieden van een platform waar kennis en ervaring wordt verzameld en
gedeeld betreft deze vorm van educatie;
» het samenwerken met verwante instellingen en organisaties;
» het opbouwen en onderhouden van een adequaat netwerk;
» alle overige wettelijke middelen welke daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Guido Schaepman
Secretaris: Selma Ubels
Penningmeester: Merel Collenteur

 

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en/of andere beleidsbepalers ontvangen conform de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

Voor niet-beleidsbepalende werkzaamheden (met name uitvoerende werkzaamheden) kan aan hen in voorkomend geval een marktconforme vergoeding worden toegekend. Het beloningsbeleid is er op gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

 

Activiteitenverslag

In 2020:
» Jaarverslag 2020
» Jaarverslag 2021

Ambities 2023-2024
» Meer diepgang in de reizen aanbrengen
» Een diversiteit aan avontuurlijke reizen aan te bieden die structureel zijn in aanbod, uitvoering, kostendekkend en onderdeel van onderwijsprogramma’s van scholen
» Een netwerk creëren waarbij scholen, docenten, leerlingen en andere geïnteresseerden zich kunnen aansluiten en zich verdiepen en laten bekwamen in dit type onderwijs

Lees ook het beleidsplan van Stichting ‘t Wylde Leren.

Privacy Protocol

Stichting ‘t Wylde Leren heeft een privacy en persoonsgegevens protocol opgesteld.